ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

     สำนักวิจัยพัฒนา ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยทำการรวบรวมงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - ปัจจุบันเพื่อสะดวกในการบันทึกข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลและเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์


 
รายงาน / สืบค้นข้อมูล
  รายงาน
สืบค้นข้อมูล
 
จำนวนผู้เข้าชม