เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

     มหาวิทยาลัยราชธานี มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีภารกิจทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ การให้บริการชุมชน รวมถึงการทะนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา มเอกลักษณ์ คือ "รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสังคม" อัตลักษณ์ คือ "บัณฑิตราชธานี เป็นผู้นำ และเป็นที่ต้องการของสังคม"


รายงาน / สืบค้นข้อมูล
  รายงาน
สืบค้นข้อมูล
 
จำนวนผู้เข้าชม